Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Miljødirektoratet leder et samarbeid mellom myndighetene og flere konsulentvirksomheter innenfor helse, miljø og sikkerhet for kjemikaliehåndtering som har utviklet et elektronisk, standardisert XML format for datablader.

Standarden kalles SDSComXml. Den siste versjonen av standarden er versjon 4.0, som er utarbeidet på grunnlag av kravene gitt i REACH-forordningen og den tilhørende veiledningen (Annex II). Versjonen ivaretar også kravene som er gitt i den nye EU-forordningen om klassifisering, merking og emballering (CLP). Med CLP innføres et helt nytt klassifiserings- og merkesystem med nye fareklasser og helt nye faresymboler og advarselstekster. Dette samsvarer med FNs GHS-system (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals).

Miljødirektoratet publiserer nå en endelig versjon av XML 4.0 – standarden med feltbeskrivelse for XML-skjema versjon 4.0 og XML-skjema for versjon 4.0.

Feltbeskrivelsen er på Excel format. Kolonne 3 kalt "Type" refererer tidvis til Xml typer definert av SDSComXmlDT4.0.xsd filen. Disse typene forekommer så ofte at det er uhensiktsmessig å beskrive dem i detalj hver gang i Excel arket. Standarden vil også inneholde en mulighet for å definere nasjonale tillegg for alle land i Europa. Filen SDSComXmlNE_NO.xsd viser et eksempel.
 

SDSComXml, versjon 4.0

SDSComXml, versjon 4.0, vil kunne få revisjoner betegnet 4.0.1, 4.0.2, etc. Ingen har implementert tidligere revisjoner enn 4.0.1. Standarden finnes nå i en 4.0.2 release candidate versjon som anbefales ved implementering.

For spørsmål om SDSComXml standarden, kontakt Jan Kraft eller Katrine Brekke.

Ideen bak PiB er at informasjon om kjemiske produkter skal være samlet på et sted. På den måten vil det bli lettere å finne HMS-informasjon om produkter av interesse, og å sammenligne ulike produkter.