Det finnes ingen godkjenningsordning for datablader.

Tilfredsstillende deklarert betyr at alle pliktige opplysninger er oppgitt. Feil kan allikevel forekomme. Det er virksomheten selv som har ansvar for å oppgi korrekte opplysninger. Ikke tilfredsstillende deklarert betyr at virksomheten ikke har oppgitt alle pliktige opplysninger til Miljødirektoratet produktregisteret.

Virksomheten har mulighet til å registrere miljømerkene Svanen og EU blomsten for sine produkter.

Faremerkingen slik den er gitt av virksomheten.

CLP faremerking slik den er gitt av virksomheten.

Sikkerhetsdatablad ikke publisert Hjelp

Leverandøren har ikke publisert sikkerhetdatablad for produktet på PIB. PIB er en gratis offentlig tjeneste for distribusjon av datablad. Kontakt leverandøren på adressen nedenfor for å få datablad for produktet.

Du kan også forsøke et databladsøk hos systemleverandør.

Ansvarlig virksomhet

AKZO NOBEL SURFACE CHEMISTRY AB, Att: Marie Bjørklund, Stenungsund alle 3, 444 85 STENUNGSUND, SVERIGE
Informasjon om deklarasjoner fra produktregisteret er sist oppdatert 27-02-2015

Mer om produktet

Deklarasjonsnr Hjelp

9318    (Status: Tilfredsstillende deklarert)

Svanen eller EU-blomsten Hjelp

Ingen.

Merking i henhold til CLP Hjelp

Helsefare Etsende Kronisk helsefare Miljøfare
FARE
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bransjer

24 PRODUKSJON AV METALLER ()

Produkttyper

F15100 FLOTASJONSMIDLER, GENERELT (20)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for LILAFLOT D 817 M er gitt til Miljødirektoratet produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og forurensing. De vanligste bruksområder og bransjer for LILAFLOT D 817 M er angitt for deklarerte produkter. Svanemerket og EU-blomstmerket kan være angitt. Det er leverandøren som er ansvarlig for at HMS informasjonen i et datablad er korrekt.