Det finnes ingen godkjenningsordning for datablader.

Tilfredsstillende deklarert betyr at alle pliktige opplysninger er oppgitt. Feil kan allikevel forekomme. Det er virksomheten selv som har ansvar for å oppgi korrekte opplysninger. Ikke tilfredsstillende deklarert betyr at virksomheten ikke har oppgitt alle pliktige opplysninger til Miljødirektoratet produktregisteret.

Virksomheten har mulighet til å registrere miljømerkene Svanen og EU blomsten for sine produkter.

Faremerkingen slik den er gitt av virksomheten.

CLP faremerking slik den er gitt av virksomheten.

Sikkerhetsdatablad ikke publisert Hjelp

Leverandøren har ikke publisert sikkerhetdatablad for produktet på PIB. PIB er en gratis offentlig tjeneste for distribusjon av datablad. Kontakt leverandøren på adressen nedenfor for å få datablad for produktet.

Du kan også forsøke et databladsøk hos systemleverandør.

Ansvarlig virksomhet

CANDOR SWEDEN AB, BOX 946 60119 NORRKØPING SVERIGE, SVERIGE
Informasjon om deklarasjoner fra produktregisteret er sist oppdatert 02-09-2014

Mer om produktet

Deklarasjonsnr Hjelp

160265    (Status: Tilfredsstillende deklarert)

Svanen eller EU-blomsten Hjelp

Ingen.

Merking i henhold til forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier Hjelp

Miljøskadelig Etsende
R34 Etsende.
R22 Farlig ved svelging.
R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer ; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Bransjer

25.610 OVERFLATEBEHANDLING AV METALLER (111)

Produkttyper

G05300 FLUSSMIDLER TIL VARMGALVANISERING (4)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for GALVAFLUX DS FLYTANDE er gitt til Miljødirektoratet produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og forurensing. De vanligste bruksområder og bransjer for GALVAFLUX DS FLYTANDE er angitt for deklarerte produkter. Svanemerket og EU-blomstmerket kan være angitt. Det er leverandøren som er ansvarlig for at HMS informasjonen i et datablad er korrekt.