Sikkerhetsdatablad ikke publisert

Leverandøren har ikke publisert sikkerhetdatablad for produktet på PIB. PIB er en gratis offentlig tjeneste for distribusjon av datablad. Kontakt leverandøren på adressen nedenfor for å få datablad for produktet.

Du kan også forsøk et databladsøk hos systemleverandør.

Ansvarlig virksomhet

Norway Pelagic, avd. Måløy, Sjøgata, 6700 MÅLØY (Virksomhetsnr: 991097414)
Informasjon om deklarasjoner fra Produktregisteret er sist oppdatert 28-11-2011

Mer om produktet

Deklarasjonsnr

307302    (Status: Tilfredsstillende deklarert)

Svanen eller EU-blomsten

Ingen

Faremerking

Etsende Miljøskadelig Giftig

Risikosetninger

R10 Brannfarlig.
R23 Giftig ved innånding.
R34 Etsende.
R50 Meget giftig for vannlevende organismer.

Bransjer

10.2 BEARBEIDING OG KONSERVERING AV FISK, SKALLDYR OG BLØTDYR (98)

Produkttyper

K55100 KJØLEMEDIER, GENERELT (40)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for Ammoniakk, Vannfri er gitt til KLIF Produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og forurensing. De vanligste bruksområder og bransjer for Ammoniakk, Vannfri er angitt for deklarerte produkter. Svanemerket og EU-blomstmerket kan være angitt. Det er leverandøren som er ansvarlig for at HMS informasjonen i et datablad er korrekt.