Det finnes ingen godkjenningsordning for datablader.

Tilfredsstillende deklarert betyr at alle pliktige opplysninger er oppgitt. Feil kan allikevel forekomme. Det er virksomheten selv som har ansvar for å oppgi korrekte opplysninger. Ikke tilfredsstillende deklarert betyr at virksomheten ikke har oppgitt alle pliktige opplysninger til Miljødirektoratet produktregisteret.

Virksomheten har mulighet til å registrere miljømerkene Svanen og EU blomsten for sine produkter.

Faremerkingen slik den er gitt av virksomheten.

CLP faremerking slik den er gitt av virksomheten.

Siste sikkerhetsdatablad for produktet (se tidligere versjoner)

Sist revidert 2010-09-02.

Kopiere lenken til dine egne websider/systemer. Lenken vil gi den siste versjonen av dette datablad med aktiv status. Hvis leverandører sletter/deaktiviserer alle versjoner av et datablad, vil lenken informere om det. http://www.pib.no/Print.aspx?Gui/HmsPage&di=5082

Ansvarlig virksomhet

KEMIRA CHEMICALS AS, Øraveien 14, NO-1630 Gamle Fredrikstad, Norge (Virksomhetsnr: 941559190)
Informasjon om deklarasjoner fra produktregisteret er sist oppdatert 25-03-2015

Mer om produktet

Deklarasjonsnr Hjelp

305418    (Status: Tilfredsstillende deklarert)

Svanen eller EU-blomsten Hjelp

Ingen.

Merking i henhold til forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier Hjelp

EtsendeMiljøskadelig
R22 Farlig ved svelging.
R34 Etsende.
R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer ; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R63 Mulig fare for fosterskade.

Bransjer

21 PRODUKSJON AV FARMASØYTISKE RÅVARER OG PREPARATER (174)

Produkttyper

O25400 SKUMHINDRENDE MIDLER (ANTISKUMMIDLER, SKUMHEMMENDE MIDLER) (147)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for Astra Malachite Green SLLQ er gitt til Miljødirektoratet produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og forurensing. De vanligste bruksområder og bransjer for Astra Malachite Green SLLQ er angitt for deklarerte produkter. Svanemerket og EU-blomstmerket kan være angitt. Det er leverandøren som er ansvarlig for at HMS informasjonen i et datablad er korrekt.